Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prijímanie detí do MŠ

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“). 

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada: 

-  rovnakého zaobchádzania a - zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z). 
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, 

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, 

- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, 

- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 


Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa: 

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku k 1.9. v príslušnom roku, 

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a 

- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky). V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky (stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako tri roky (teda deti od dvoch rokov veku) možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.


Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len „potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa“). 

Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole zúčastňujú.

Riaditeľ akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; môžeme ich nazvať aj „zákonné podmienky“: 

- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, 

- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 


Do materskej školy možno prijať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. sa špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou rozumie „požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti dieťaťa a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.“ 

Za dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže riaditeľ materskej školy považovať len dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Zariadením výchovného poradenstva a prevencie je v súlade s § 130, ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z. centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

Deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú deti: 

- so zdravotným znevýhodnením, ktorými sú deti: 

- so zdravotným postihnutím, t. j deti s: mentálnym postihnutím; sluchovým postihnutím; zrakovým postihnutím; telesným postihnutím; s narušenou komunikačnou schopnosťou; 
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami; s viacnásobným postihnutím, 

- deti choré, alebo zdravotne oslabené, 

-  deti s vývinovými poruchami, 

- deti s poruchami správania, 

- zo sociálne znevýhodneného prostredia a s nadaním. 


Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí zvážiť, či: 

- na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.), 

- bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť. 
 

Kritériá prijímanie detí do materskej školy: 

  • Dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku k 1.9.v príslušnom roku.  
  • Dieťa  s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 
  • Dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.  
  • Deti budú prijímané v postupnosti podľa veku. 
  • V prípade veľkého počtu prijatých žiadostí, budú uprednostnené deti, ktoré majú oboch rodičov zamestnaných a majú trvalý pobyt v Šarišských Bohdanovciach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka