Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis do 1. ročníka

Slávnostný zápis

Dátum: 3. 4. 2019

Čas: o 16.00 hod vo vestibule školy.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:
• platný občiansky preukaz
• rodný list dieťaťa

 

Vážení rodičia, o pár dní začína zápis do prvého ročníka, dôležité obdobie v živote Vášho dieťaťa ale aj Vás. Pokiaľ by Vaše dieťa malo od septembra budúceho školského roku nastúpiť na  povinnú školskú dochádzku, možno práve nastal čas na to, aby ste zvážili ako výber školy, tak pripravenosť svojho dieťaťa na vstup do nej. Na našej škole je slávnostný zápis do 1.ročníka dňa 3.4.2019. V ostatné dni môžete dieťa zapísať v kabinete zástupcu RŠ. V súvislosti s tým sa blíži deň otvorených dverí na našej škole a to 28.3.2019. Na našej stránke máme spracované, čo by vás mohlo zaujímať na dni otvorených dverí,  čo všetko budete k zápisu do školy potrebovať alebo čo by malo dieťa pred vstupom do školy vedieť.
V termíne medzi 1. a 30. aprílom 2019 sa uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy s materskou školou Šarišské Bohdanovce. Dieťa je oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie.
Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2019 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.Legislatíva k zápisu detí
Zápis detí do 1.ročníka popisujú nasledovné zákony a nariadenia:
•    zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
•    § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
•    vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
•    všeobecne záväzné nariadenie (VZN ) príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

Ako zapísať dieťa do základnej školy?

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕši 6 rokov. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Na zápis je potrebné si priniesť:
•    občiansky preukaz zákonného zástupcu
•    rodný list dieťaťa
•    v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy?

Na jednej strane sú to samozrejme rodičia, ktorí vidia svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti i rezervy. Na druhej strane by rodičia mohli požiadať o konzultáciu pedagóga v MŠ, ako on vníma dieťa z pedagogického hľadiska a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma. No a v konečnom dôsledku je to detský psychológ, ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť. 


Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Odklad povinnej školskej dochádzky

Každoročne asi 10 percent populačného ročníka do školy „na čas“ nenastúpi – zákonní zástupcovia si vyžiadajú odklad. O tom, že zrejme budete žiadať o odklad školskej dochádzky, môžete informovať učiteľku už pri zápise svojho školopovinného dieťaťa. Ona si túto informáciu zaznačí k menu dieťaťa, avšak o odklad aj tak musíte písomne požiadať. K žiadosti o odklad školskej dochádzky by ste mali priložiť stanovisko lekára a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Konanie vo veci odloženia začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka môže riaditeľ začať aj na podnet materskej školy, keď pracovníci materskej školy sú presvedčení, že dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť. Nie je síce povinné, avšak je dôležité, ak na odklade trváte. Názor odborníkov totiž môže mať pri rozhodovaní riaditeľa školy väčšiu váhu. O odklade školskej dochádzky rozhoduje riaditeľ  školy, ktorý má právo udané dôvody neakceptovať a žiadosť zamietnuť - v takomto prípade musí dieťa nastúpiť začiatkom septembra do školy. Pokiaľ vám riaditeľ školy odklad nepovolí, podľa zákona existuje tzv. dodatočný odklad, ktorý je možné udeliť v prípade, že v priebehu prvého polroka sa u dieťaťa prejavila nedostatočná fyzická alebo mentálna vyspelosť ku školskej dochádzke. V súvislosti s nástupom do školy, s ktorým súvisí odklad, rozoznávame dva typy rodičov. Tí, ktorí s odkladom v žiadnom prípade nesúhlasia a potom tí, ktorí zámerne nástup do školy predlžujú.


Odklad školskej dochádzky o jeden rok sa odporúča dieťaťu, ktoré má:
•    problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,
•    nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
•    nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,
•    nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť,
•    nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek),
•    nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,
•    je  neposedné a netrpezlivé,
•    dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici,
•    má nejaké zdravotné problémy,
•    dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi.

Zdroj: internet - Autor:  Mona Gáliková/M. Kopčíková

 


 

Zápis.jpg


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka